CM Karpacz rusza ze szczepieniem przeciwko grypie

Uprzejmie informujemy, że w Centrum Medycznym Karpacz rozpoczęliśmy szczepienia przeciwko grypie na sezon 2021/2022.

Szczepimy w następujących placówkach:

 • Centrum Medycznym Karpacz
 • Przychodni POZ w Karpaczu
 • Przychodni POZ ORLE Cieplice w Jeleniej Górze

Osoby uprawnione do bezpłatnych szczepień:

 • osoby urodzone nie później niż w 1946 roku.
 • osoby zatrudnione w podmiocie wykonującym działalność leczniczą oraz osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w tym podmiocie,
 • osoby zatrudnione oraz osoby realizujące usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym,
 • osoby uprawnione do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratorium,
 • nauczyciele akademiccy i inne osoby prowadzące zajęcia ze studentami lub z doktorantami oraz inne osoby zatrudnione na uczelni,
 • studenci i doktoranci uczestniczący w zajęciach z udziałem pacjentów,
 • osoby zatrudnione w organach Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej wykonujące czynności kontrolne lub inspekcyjne,
 • osoby zatrudnione lub wykonujące obowiązki w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,
 • pacjenci zakładu opiekuńczo-leczniczego, zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, hospicjum stacjonarnego lub domowego, oddziału medycyny paliatywnej,
 • osoby przebywające w domu pomocy społecznej, w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,
 • osoby pracujące w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, przedszkolu lub szkole funkcjonującej w systemie oświaty innego państwa znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, straży gminnej (miejskiej) oraz członków ochotniczych straży pożarnych, ratowników górskich i wodnych wykonujących działania ratownicze,

Szczegółowych informacji na temat szczepień przeciwko grypie udzielamy:

 • telefonicznie
  o    Przychodnia POZ Karpacz 883 358 171, 883 358 172
  o    Przychodnia POZ Orle 883 358 201, 883 358 210
  o    Izba Przyjęć Centrum Medyczne Karpacz 530 271 492
 • mailowo - kontakt@cmkarpacz.pl
 • w placówkach:
  o    Przychodnia POZ Karpacz przy ul. Konstytucji 3 Maja 71 w Karpaczu
  o    Przychodnia POZ Orle Cieplice przy ul. Cieplickiej 83 a w Jeleniej Górze
  o    Centrum Medyczne Karpacz ul. Myśliwska 13 w Karpaczu