Obowiązek informacyjny obiekty noclegowe wersja 1.3 19-02-2021

Zgodnie z art.13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1 ogólne rozporządzenie o ochronie danych),  zwane dalej RODO, Centrum Medyczne Karpacz Spółka Akcyjna informuje, że w obiektach noclegowych Centrum:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Medyczne Karpacz Spółka Akcyjna z siedzibą w Karpaczu ul. Myśliwska 13, 58-540 Karpacz.
2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług noclegowych na podstawie art.6 ust. 1 lit. b RODO, a obowiązki administratora w stosunku do Państwa danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, a ewentualna obsługa roszczeń zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
3. Rezerwacja miejsca noclegowego wiąże się z koniecznością podania przez Panią/Pana danych osobowych wskazanych w programie rezerwacyjnym*.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa podania może skutkować odmową rezerwacji i realizacji usługi noclegowej.
5. Obiekty noclegowe dokonują weryfikacji Państwa  danych osobowych na podstawie dokumentu tożsamości do wglądu (nie dokonuje kserokopii dowodów osobistych czy innych dokumentów tożsamości).
6. Obiekty noclegowe zbierają dane niezbędne przepisami prawa do Ewidencji opłaty miejscowej (tzw. opłata klimatyczna)*.
7. W przypadku potrzeby otrzymania od nas faktury należy podać niezbędne dane do jej wystawienia.
8. Przeglądanie zawartości strony internetowej www.cmkarpacz.pl  nie wymaga od Państwa podawania danych osobowych.
9. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do bycia zapomnianym, a także do wniesienia sprzeciwu, a w razie złożenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach innych niż usługi noclegowe – do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
11. Administrator nie przetwarzana danych w sposób zautomatyzowany ani też nie podlegają one profilowaniu.
12. Administrator danych osobowych dokłada wszelkich starań dla zabezpieczenia Państwa danych osobowych przed ujawnieniem osobom trzecim.
13. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pocztą tradycyjną na adres administratora, pod numerem  telefonu: 883358127, pocztą elektroniczną:  iodo@cmkarpacz.pl .
14. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż  przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

* jeśli dotyczy