Obowiązek informacyjny_PACJENT_wersja_1.3_19-02-2021

Zgodnie z art. 13 i nast. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 2016-04-27 (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1) – dalej zwanym RODO – Centrum Medyczne Karpacz Spółka Akcyjna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w związku z procesem diagnostyki, leczenia, profilaktyki, rehabilitacji jest Centrum Medyczne Karpacz Spółka Akcyjna z siedzibą w Karpaczu, 58-540, ul. Myśliwska 13, KRS 0000094508, NIP 6112426842 o kapitale zakładowym 902.490,00 zł  pokrytym w całości,  zwana dalej Spółką,
2. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest między innymi:
- art. 9 ust. 2 lit. h RODO
- ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
- ustawa o rachunkowości oraz ustawa o podatkach i opłatach lokalnych – wersja komercyjna świadczeń zdrowotnych (pobyty, zabiegi, badania, rehabilitacja, etc).
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego lub zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia diagnostyki medycznej, rozliczaniem usług medycznych.
4. Pani/Pana dane osobowe dotyczące zdrowia będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do wypełniania celów, w jakich dane zostały zebrane, natomiast pozostałe dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami, w szczególności w celu zarządzania i rozliczania usług medycznych.   
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są następujące podmioty: Narodowy Fundusz Zdrowia, lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci świadczący usługi zdrowotne, pracownicy Centrum Medycznego Karpacz posiadający uprawnienia do Pani/Pana danych osobowych pełniący funkcje pomocnicze ( rejestracja, rozliczanie usług NFZ, dział księgowości) inne podmioty, które w ramach świadczenia usług medycznych i diagnostyki medycznej uczestniczą w procesie przetwarzania danych osobowych, z którymi na podstawie art. 28 RODO umową powierza dane w związku z prowadzeniem działalności medycznej (np. serwisy informatyczne).
6. Państwa dokumentacja medyczna może być udostępniona również innym podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja jest niezbędna do zapewnienia jakości świadczeń medycznych, a także w przypadkach wyraźnie przewidzianych aktualnie obowiązującymi przepisami prawa (np. firmy ubezpieczeniowe, w tym ZUS), oraz innym podmiotom za Państwa uprzednią zgodą na podstawie art. 9 ust. 2 lit a RODO.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także do wniesienia sprzeciwu, a w przypadku złożenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach innych niż usługi medyczne/zdrowotne – do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
8. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pocztą tradycyjną na adres Administratora, pod nr. telefonu: 883358127, adresem email: iodo@cmkarpacz.pl
9. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.