Odwiedziny w szpitalu

 1. W sytuacji stanu epidemii lub zagrożenia epidemiologicznego zasady odwiedzin pacjentów są wprowadzone odrębnym zarządzeniem wewnętrznym.
 2. Poza okresami stanu epidemii lub zagrożenia epidemiologicznego odwiedziny i wizyty osób trzecich, w tym krewnych, u pacjentów przebywających na oddziale (w tym dzieci) dopuszczalne są w godzinach 8.00 – 19.00 z uwzględnieniem specyfiki oddziału, pod warunkiem przestrzegania przez odwiedzających rozkładu dnia na oddziale oraz niniejszego Regulaminu. Pozostawanie osób odwiedzających na terenie budynku poza godzinami odwiedzin wymaga zgody ordynatora oddziału lub lekarza dyżurnego.
 3. Osoby niepełnoletnie mogą odwiedzać pacjentów wyłącznie w towarzystwie osoby dorosłej.
 4. Zabrania się odwiedzania pacjentów dotkniętych chorobą zakaźną.
 5. Odwiedzin zabrania się również osobom:
  1. znajdującym się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających;
  2. dotkniętych chorobą zakaźną lub których stan zdrowia zagraża pacjentom.
 6. Osoby odwiedzające są zobowiązane:
  1. zachowywać się kulturalnie w czasie pobytu na oddziale;
  2. stosować się do poleceń personelu medycznego, w tym także do zaleconej pacjentowi diety;
 7. Osobom odwiedzającym zabrania się:
  1. dostarczania pacjentom alkoholu, papierosów, narkotyków lub innych środków odurzających oraz artykułów spożywczych, których spożywanie zostało zabronione pacjentowi przez personel medyczny;
  2. siadania na łóżkach chorych;
  3. manipulowania przy aparaturze medycznej, urządzeniach, instalacjach elektrycznych, wentylacyjnych, gazowych itp.;
  4. prowadzenia głośnych rozmów oraz głośnego zachowania, które mogłoby przeszkadzać innym pacjentom lub personelowi medycznemu;
  5. palenia tytoniu, picia alkoholu lub spożywania innych środków odurzających;
  6. chodzenia po innych salach niż sala, w której przebywa odwiedzany pacjent;
  7. zaśmiecania lub zanieczyszczania pomieszczeń szpitalnych oraz wyrzucania odpadków do urządzeń sanitarnych;
  8. przyprowadzania na teren szpitala zwierząt;
  9. utrudniania personelowi medycznemu wykonywania czynności pielęgnacyjno – leczniczych.
 8. Personel medyczny może odmówić dostępu do pacjenta osobom, o których mowa w pkt. 1, jeżeli będzie to podyktowane dobrem pacjenta lub innych osób przebywających na oddziale albo będzie to konieczne ze względu na prowadzone zabiegi lekarskie.
 9. Osoby odwiedzające pacjentów, które nie stosują się do postanowień niniejszego Regulaminu albo do wskazówek personelu Centrum mogą zostać wydalone z terenu szpitala lub całkowicie pozbawione prawa odwiedzania pacjentów.
 10. Osoby odwiedzające pacjentów odpowiadają za szkody powstałe w mieniu Centrum lub wyrządzone personelowi, pacjentom lub innym osobom z powodu nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu lub z innych przyczyn przez nie zawinionych.