Przyjęcie do szpitala

Jak przygotować się na przyjęcie do szpitala?

Pacjent zgłaszający się do szpitala zobowiązany jest posiadać:

  • dokument potwierdzający tożsamość, prawidłowy numer PESEL 
  • karty wypisowe z poprzedniego leczenia szpitalnego,
  • garderobę, bieliznę, przybory toaletowe, ręczniki, ubranie sportowe, obuwie domowe i na spacery,
  • ręcznik potrzebny do zabiegów rehabilitacyjnych*,
  • z uwagi na ewentualność zapisania zabiegów w basenie rehabilitacyjnym – strój kąpielowy, klapki, czepek, dodatkowy ręcznik*,
  • z uwagi na ewentualność zapisania zabiegów w kriokomorze – bawełniane: nauszniki, rękawiczki, skarpety, bieliznę*,
  • sztućce, talerzyk, kubek,
  • kubek/szklanka do napojów,

Przyjęcie do szpitala pacjenta małoletniego

W związku z tym, że w Centrum funkcjonuje Szkoła Podstawowa prosimy o wyposażenie dzieci w wieku szkolnym w książki, zeszyty, ćwiczenia, przybory do pisania oraz – jeżeli dziecko posiada opinię lub orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej lub inny dokument zawierający zalecenia do pracy indywidualnej z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (zaświadczenie, opinia wychowawcy klasy, nauczyciela przedmiotu).

 W przypadku przyjęcia pacjenta małoletniego - w wyjątkowych sytuacjach, kiedy rodzice nie mogą osobiście przywieźć dziecka do szpitala - mogą udzielić pełnomocnictwa innej osobie do wyrażenia zgody na przyjęcie do szpitala i na leczenie swojego dziecka. Pełnomocnictwo musi być wyrażone w formie pisemnej na załączonym formularzu: Pełnomocnictwo do wyrażenia zgody na przyjęcie do szpitala.

Rezygnacja z przyjazdu do szpitala

W przypadku rezygnacji z przyjazdu należy niezwłocznie poinformować o tym telefonicznie właściwy oddział szpitalny lub Rejestrację pod nr tel. +48 883 358 138, 883 358 135.

W przypadku gdy pacjent stosuje dietę zleconą przez lekarza w miejscu zamieszkania (fenyloketonuria, celiakia, dieta bezglutenowa) proszę podczas potwierdzania przyjazdu poinformować oddział, na który został Pan/Pani powołany o stosowaniu takiej diety.

W przypadku nie przybycia w wyznaczonym terminie przy jednoczesnym braku usprawiedliwienia swojej nieobecności, zgłoszenie Pana/Pani o udzielenie świadczeń zdrowotnych będzie uznawane za rezygnację ze świadczenia.

W razie zmiany stanu zdrowia, wskazującego na potrzebę wcześniejszego niż w ustalonym terminie udzielenia świadczenia, ma Pan/Pani prawo poinformować o tym Centrum, które (jeżeli wynika to z kryteriów medycznych), może skorygować odpowiednio termin udzielenia świadczenia i poinformuje Pana/Panią niezwłocznie o nowym terminie świadczenia.

Centrum informuje również, iż w razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalania terminu hospitalizacji, a które to okoliczności uniemożliwiają zachowanie tego terminu, będzie mógł być on zmieniony. O zmianie zostanie Pan/Pani odpowiednio poinformowana przez pracownika Centrum. Nowy termin może zostać także wyznaczony na dzień wcześniejszy od pierwotnie ustalonego.

Jednocześnie informujemy, iż istnieje możliwość uzyskania świadczenia opieki zdrowotnej poza kolejnością. Taki rodzaj świadczenia będzie świadczeniem odpłatnym.

*dotyczy pacjentów powołanych na oddziały rehabilitacyjne