Skargi i wnioski

Jeżeli Pacjent lub osoba go reprezentująca uzna, że prawa Pacjenta zostały naruszone i nie są realizowane w sposób dla niego zadowalający może złożyć skargę lub odpowiedni wniosek.

W Centrum Medycznym Karpacz SA skargi i wnioski przyjmuje się wyłącznie w formie pisemnej na Formularzu zgłoszenia skargi/wniosku. Dopuszczalna jest inna forma wniosku pod warunkiem, że zawiera wszystkie dane określone w formularzu.

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyta realizacja świadczeń, naruszenie obowiązujących przepisów, regulaminów, a także praw pacjenta.

W przypadku, gdy skarga dotyczy niewłaściwego postępowania personelu (np.: lekarza, pielęgniarki, fizjoterapeuty, sekretarki) należy interweniować bezpośrednio u kierownika działu/oddziału/komórki organizacyjnej). Jest to najszybsza droga do wyjaśnienia sytuacji będącej przedmiotem skargi.

Jeżeli Pacjent nie jest zadowolony ze sposobu załatwienia sprawy, wówczas skargę lub wniosek na załączonym formularzu należy skierować do:

 • Zarządu Spółki
 • Zespołu ds Etyki - w przypadku problemów natury etycznej

Skargi i wnioski można składać:

 • w Sekretariacie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00 (Administracja, gabinet 212)
 • wysłać pocztą tracycyjną na adres: Centrum Medyczne Karpacz SA, ul. Myśliwska 13, 58-540 Karpacz,
 • wysłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@cmkarpacz.pl
 • ponadto dla Pacjentów dostępny jest również Dyrektor Operacyjny, który pozostaje do dyspozycji w każdy czwartek, w godz. 12.00 - 13.00, tel. 882 097 959 (Administracja, gabinet 212)

Ponadto dla Pacjentów dostępny jest również Pełnomocnik ds Jakości, który przyjmuje Pacjentów w każdy czwartek w godz. 12.00 - 13.00 w Administracji (gabinet 212), tel. 882 097 959.

Formularz zgłoszenia skargi powinien zawierać wskazane dane osobowe i adresowe - brak tych danych, jak również brak podpisu spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.

Każda skarga na wstępie analizowana jest w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa. Skarga lub wniosek Pacjenta rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 30 dni. O sposobie załatwienia skargi Pacjent jest informowany pisemnie.

W razie niemożności załatwienia skargi lub wniosku w okeślonym powyżej terminie Pacjent jest powiadamiany na piśmie o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia skargi oraz o przewidywanym terminie załatwienia przedmiotowej sprawy.

W terminie 14 dni od doręczenia zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi Pacjentowi przysługuje prawo złożenia odwołania. Odwołanie należy złożyć w formie pisemnej.

Jednocześnie informujemy, że Pacjent, którego prawo do ochrony zdrowia nie jest realizowane w sposób dla niego zadowalający, może złożyć skargę do następujących instytucji:

 • Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Joannitów 6, 50-525 Wrocław, tel. 71/79 79 134, e-mail: skargi@nfz-wroclaw.pl   lub w Delegaturze NFZ w Jeleniej Górze, ul. Wolności 18, 58-500 Jelenia Góra, tel. 75/645 87 09
 • Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa, tel. 22/572 61 55
 • Wojewódzka Komisja ds Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, ul. Plac Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, parter, pok.0269, tel. 71/340 63 34, e-mail: zdarzenia.medyczne@duw.pl
 • Rzecznik Praw Pacjenta, ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa, tel. 800-190-590, e-mail: sekretariat@bpp.waw.pl
 • Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej we Wrocławiu, ul. Kazimierza Wielkiego 45, 50-077 Wrocław, tel. 71/798 80 77
 • Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 50, 53-333 Wrocław, tel. 71/333 57 02

 

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2019r., poz. 1128 z późn.zm.)